Arweinwyr Cadwyn Gyflenwi

Hooton's Homegrown

James Hooton

Mae James a’i deulu yn rhedeg busnes lleol, Hooton’s Homegrown, sydd wedi datblygu dros yr hanner canrif ddiwethaf o fod yn fferm datws a grawn i fod yn fusnes llwyddiannus. Maen nhw wedi treialu arferion tyfu ac amrywiaethau newydd, gan ganolbwyntio ar gynhyrchion tymhorol o safon bob amser. “I ni fel teulu, mae’r daith hyd yma wedi datblygu dros flynyddoedd maith o arbrofi, gwaith caled a chariad at dyfu.”

Y Cwmni Selsig Traddodiadol Cymreig

Simon James

Yn 2004, sefydlwyd y cwmni bwyd hynod lwyddiannus ‘Y Cwmni Selsig Traddodiadol Cymreig’/’The Traditional Welsh Sausage Co. Ltd.’, sy’n arbenigo mewn cyflenwi i rai o archfarchnadoedd mawr y DU, allforio a gwasanaethau bwyd. Mae’r llwyddiant yn deillio o ymrwymiad i ddarparu cig tra aeddfed, o’r safon uchaf, o Gymru.

Henllan Bakery

Ruari Wood

Gyda’r popty cyntaf wedi agor ym 1908, mae’n debyg bod y teulu Moore yn gwybod cryn dipyn am bobi. Mae Henllan Bakery yn parhau i fod wedi’i leoli ar yr un safle ers 1975 ond wedi ei ymestyn yn sylweddol dros y blynyddoedd. Maen nhw bellach yn cyflogi 73 aelod o staff a chyda 18 o faniau yn danfon cynnyrch ffres o gwmpas gogledd a chanolbarth Cymru, Swydd Amwythig a’r Wirral chwe diwrnod yr wythnos.

Harlech Food Service

Andrew and Jonathan Foskett

Ym 1972, sylweddolodd Colin Harry Foskett beth oedd potensial y farchnad bwyd wedi rhewi, felly penderfynodd fentro ac fe gasglodd ddigon o arian i brynu lle bychan i werthu bwyd wedi rhewi ym mhentref arfordirol Harlech. Gyda’i wraig, Gill, a’u meibion Jonathan ac Andrew, fe wnaed y penderfyniad i symud o’u hardal enedigol yn Swydd Amwythig i ogledd Cymru. A dyna oedd dechrau Harlech Frozen Foods. Deugain mlynedd yn ddiweddarach, mae Harlech Foodservice, yn dal i fod yn gwmni annibynnol dan berchnogaeth a rheolaeth y teulu, gyda gwasanaeth cwsmer o’r radd flaenaf ac ymrwymiad i ragori wrth galon y busnes.

Becws Mon Bakery

Richard Lewis

Sefydlwyd Becws Môn gan Benjamin Lee a Richard Lewis yn Gaerwen, Ynys Môn yn 2016. Roedd y ddau wedi gweithio gyda’i gilydd fel pobyddion pan oeddent yn eu harddegau, cyn dilyn llwybrau ar wahân. Mae’r fenter hon yn cyfenwi mwy na 80 o lefydd ar Ynys Môn ac yn cyflogi 16 aelod o staff. Mae Richard hefyd yn rhedeg Caffi Tanio yn adeilad M-SParc ar Ynys Môn.

Llaeth y Llan

Gruff Roberts

Mae cwmni arobryn Llaeth y Llan wedi bod yn cynhyrchu iogwrt ers i Gareth a Falmai Roberts sefydlu’r busnes yn ôl yn yr 1980au. Mae’r iogwrt yn cael ei wneud ar eu fferm, y tu allan i bentref bychan Llanefydd, ger Dinbych. Yn 2015, agorwyd llaethdy newydd gan fod yr iogwrt bellach yn cael ei stocio yn yr archfarchnadoedd mawr i gyd yn ogystal â rhestyr gynyddol o siopau bychan annibynnol. 

Plas Farm

Rhian Williams

 Sefydlwyd Plas Farm ym 1986 gan David Williams, wrth iddo arallgyfeirio busnes ei fferm laeth yn Llanfaelog, gogledd Cymru. Y prif gynhyrch hyd at ganol y 1990au oedd iogwrt oer a chaws meddal arbenigol. Wrth i’r galw gynyddu yn lleol, yn ogystal ag yn Llundain, ym 1996, unodd Plas Farn â chwmni cynhyrch llaeth arall, sefDenbigh Farmhouse Ices. Arweiniodd hynny at arallgyfeirio i gynhyrchu hufen iâ ac iogwrt wedi rhewi.

Coffi Dwyfor

Ema Williams Jones

Daeth cwmni Dwyfor Coffee i fodolaeth dros 18 mlynedd yn ôl.  Digon syml oedd dechrau hanes y busnes mewn sied yng ngardd Michael Squire, perchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr Dwyfor. Fe welodd gyfle i gynhyrchu a gwerthu coffi, peiriannau coffi, te a siocled o safon i gaffis, bwytai, ystafelloedd te, swyddfeydd, prifysgolion ac ysgolion yng ngogledd Cymru, a hynny ar adeg pan oedd coffi ewynnog yn golygu coffi powdwr gyda llaeth poeth wedi ei chwipio. 

Blas ar Fwyd

Osian Deniol

Canolfan fwyd Cymreig yw Blas ar Fwyd, sy’n arbenigo mewn bwyd a diod o safon ers 1988. Mae dwy elfen i’r busnes – sef gwasanaethu’r cyhoedd ar y stryd fawr yn Llanrwst yn y deli a’r siop win, a dosbarthu bwyd ar gyfer adwerthu a lletygarwch. Maen nhw’n cynnig amrywiaeth eang o fwyd a diod, o safon uchel, gan gynhyrchwyr o Gymru a thu hwnt. Mae gwasanaethau arlwyo arbenigol ar gael hefyd, ar gyfer pob math o achlysuron – o briodasau i setiau ffilmiau.

Close Menu